Monday, November 15, 2010

Sabr Kab Theek Nahin Hota

Jab kisi kamzor par zulm ho raha ho to sabr buzdili hai...

Jab jabir kisi ka haq maar raha ho to sabr zillat hai...
 

Sabr daulat hai jab imtehan e Ilahi me ho.
 

Sabr zeenat hai jab taqatwar dikhaye...
 

Sabr insaniyat hai jab hakim dikhaye...
 

...Sabr taqatwar ka gahna or kamzor ki lanat hai...
 

Alim ki ibadat or jahil ki zillat hai.


Collection :  Zaigham Murtaza Baquari (from Facebook) 

No comments: