Thursday, December 11, 2008

Nieghbour‏

RIGHTS OF NEIGHBOUR Holy Prophet (s.a.w.) Says : There are 3 kinds of neighbour. For whome one right is there. For whome two rights are there For whome three rights are there a) Kafir neighbour has one right. Ie.. neighbour right of nieghbour rights b) Muslim has right : One of being neighbour and second of being muslim. c) A muslim relative has 3 right. One of being muslim Second of being neightbour Third of being relative. ======================= urdu 18.Rasul (s) Apne Momin bhai ki taraf muskurana, Neki ki taraf dawat dena aur burai se rokna, bhatke huwo'n ko raasta batana, aur logo'n k raaste se patthar, kaante aur haddiyaa'n hataana, ye tamaam mukhtalif kism k sadqe (diff forms of charity) hai.

No comments: